Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Glam&Lashes en de cliënt waarop Glam&Lashes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Cliënt dient zich vooraf aan de behandeling zich hiervan op de hoogte te stellen

Inspanning Glam&Lashes

 1. De Wimperstyliste van Glam&Lashes zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij schoolt zich continu bij en houdt actief contact met collega’s in Nederland maar ook wereldwijd om zich up to date te houden.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de wimperstyliste worden vermeld.
 3. De wimperstyliste van Glam&Lashes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt heeft welke van invloed zijn op de behandeling.

Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Glam&Lashes melden.
 2. Indien de cliënt deze afspraak niet of niet tijdig nakomt, wordt door Glam&Lashes het volledige tarief van de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekend. Mocht verhindering voorkomen door overmacht, zal bovenstaande komen te vervallen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 3. Indien de cliënt later dan de afgesproken in de salon komt, wordt de behandelingsduur door de wimperstyliste ingekort met de verloren tijd en wordt het gehele honorarium aan de cliënt doorberekend. De aangegeven richttijden zoals vermeld op de website worden hierbij aangehouden.
 4. Kinderen en huisdieren zijn niet toegestaan om hygiëne, concentratie en veiligheid te waarborgen. Gezien de aard en duur van de behandeling en om rust en concentratie van de wimperstyliste te waarborgen, is het niet mogelijk dat cliënt vergezeld wordt. Er is geen wachtruimte in de salon!

Betaling

 1. Glam&Lashes vermeldt alle prijzen van de behandelingen online. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw.
 2. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven tijd en/of zolang de voorraad strekt.
 3. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan contant of met pinbetaling.
 4. Op cadeaubonnen wordt geen restitutie gegeven. Wanneer voor een behandeling gekozen wordt met een lagere waarde dan op de bon vermeld, blijft het overige bedrag staan voor een volgende behandeling.

Persoonsgegevens en privacy

 1. De cliënt voorziet de styliste voor de/bij de eerste behandeling voor wimperextenions van alle gegevens op het intakeformulier, welke wimperstyliste noodzakelijk acht voor het uitvoeren van de behandeling.
 2. Het is in Nederland niet verplicht vooraf aan een eerste behandeling een patchtest te doen. Indien cliënt dit wenst, wordt deze kosteloos door Glam&Lashes vooraf aan de eerste behandeling geboden.
 3. De wimperstyliste behandelt de gegevens van de cliënt vertrouwelijk volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens.
 4. Glam&Lashes zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 5. De styliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de wimperstyliste verlicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 8. De styliste gebruikt foto’s/filmpjes gemaakt tijden de behandeling op haar Facebook-/ Instagram-/ Pinterestprofiel of website na mondelinge toestemming van de cliënt. Hierbij zal het materiaal zo gebruikt worden dat cliënt anoniem blijft, mits anders besproken.
 9. Indien cliënt nog geen 18 jaar is, is schriftelijke ouderlijke toestemming tijdens de intake vereist voorafgaand aan de behandeling. Bij jongeren onder de 14 jaar is geen behandeling mogelijk.

Aansprakelijkheid

 1. Glam&Lashes is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de wimperstyliste van Glam&Lashes is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.
 2. Beschadiging en of diefstal: Glam&Lashes meldt diefstal altijd bij de politie.  Wanneer meubilair, apparatuur of producten door cliënt worden beschadigd, heeft Glam&Lashes het recht een schadevergoeding te eisen.
 3. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van cliënt of gebruikt vervoersmiddel. Bij de salon is ruime parkeergelegenheid en het is verantwoordelijkheid van cliënt diens vervoersmiddel naar behoren te parkeren.
 4. De salon draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel-)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door de salon te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan. Glam&Lashes draagt generlei aansprakelijkheid voor (letsel-) schade en/of gevolgschade bij cliënt door nalaten en/of handelingen van niet bij haar in dienst zijnde derden. De salon draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel-)schade aan het oog of oogoppervlak. De cliënt brengt de salon voorafgaand aan de behandeling op de hoogte van eventuele (lichamelijke) aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet een klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking gemeld worden aan Glam&Lashes.
 2. Glam&Lashes moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is (zoals beoordeeld door de wimperstylist van Glam&Lashes) zal Glam&Lashes de behandeling opnieuw verrichten, tenzij in overeenstemming tussen cliënt en Glam&Lashes tot een andere overeenstemming wordt besloten.
 4. Indien Glam&Lashes en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voor leggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de wimperstyliste van Glam&Lashes het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Garantie

 1. Glam&Lashes geeft de cliënt vier dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
  • De cliënt bij een behandeling arriveert met oogmake up, of sporen hiervan.
  • De cliënt andere producten dan door de wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt.
  • De cliënt de aftercare instructies niet heeft opgevolgd, hieronder valt ook het in de ogen wrijven of in de slaap op het kussen de extensions ‘eraf slapen’.
  • Blootstelling aan weersinvloeden (zoals een hoge luchtvochtigheid of regen) direct na de behandeling, zijn nadelig voor de uitharding van de lijm. Hierdoor ‘schrikt’ de lijm en de extensions laten los. In de salon van Glam&Lashes worden de omstandigheden geoptimaliseerd. Weersinvloeden die een slechte retentie veroorzaken, vallen buiten de macht van de wimperstyliste van Glam&Lashes.
  • De cliënt een advies van de wimperstyliste om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • Glam&Lashes geeft onder geen beding geld retour.
 2. Na een behandeling kan de huid altijd een reactie geven. De cliënt geeft aan hiervan op de hoogte te zijn voorafgaand aan de behandeling middels het intakeformulier. Cliënt begrijpt dat een allergische reactie, oogontsteking of irritatie ten alle tijden kan voorkomen en zal Glam&Lashes hier niet verantwoordelijk voor stellen. Er wordt in het geval van een reactie nimmer geld teruggegeven, de salon kan na overleg de wimperextensions kosteloos verwijderen. Indien cliënt de behandeling wil doorzetten is dit op risico van de cliënt en zal ten strengste worden afgeraden.