Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Glam & Lashes is gevestigd in Benthuizen en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72531398. De hieronder genoemde Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Glam & Lashes en haar opdrachtgevers.  Glam & Lashes accepteert geen Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, offertes, aanbiedingen en transacties tussen Glam & Lashes en haar opdrachtgevers.
1.2 Waarin in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Glam & Lashes een contractuele relatie staat uit hoofde van een opdrachtbevestiging of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Glam & Lashes.

Artikel 2: Tarieven
Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 9 of 21% BTW.
2.1 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist op feestdagen zal Glam & Lashes een toeslag van €150,- berekenen.
2.2 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist die aanvangen tussen 06:00 en 07:00 zal Glam & Lashes een toeslag van €30,- berekenen.
2.3 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist die aanvangen tussen 05:00 en 06:00 zal Glam & Lashes een toeslag van €30,- berekenen.
2.4 Wachtgeld: Mocht de visagist/hairstylist op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten met haar werkzaamheden of is er een andere reden dat de visagist tussentijds haar werkzaamheden niet kan verrichten, dan wordt wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt €30,- per uur.

Artikel 3: Reis- en onkostenvergoeding
3.1 De door Glam & Lashes gemaakte reis- en onkosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding à €0,25 per kilometer. Gerekend vanaf het correspondentieadres zijnde Vrijheidslaan 15, 2731 EL in Benthuizen.
3.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Glam & Lashes.
3.3 Kosten voor parkeren zijn voor rekening opdrachtgever.                                                                                                                                                  3.4 Kosten voor reistijd €30 per uur.

Artikel 4: Totstandkoming boeking
4.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Glam & Lashes aanvaardt.
4.2 Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Glam & Lashes alvorens een boeking te doen.
4.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
4.4 Een offerte heeft een geldigheid van 2 (zegge twee) weken mits nadrukkelijk anders vermeldt.
4.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5: Betaling
5.1 Bij het afsluiten van de opdrachtbevestiging/overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling van het totaal factuurbedrag plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2 Opdrachten voor bruidskapsels en bruidsvisagie worden in twee delen betaald.  Het eerste deel (helft van het totale offertebedrag) wordt voor de proefsessie betaald. Het tweede deel met het restant bedrag wordt uiterlijk tot een dag voor de trouwdag betaald. Cliënt krijgt voor beide betalingen een factuur.
5.3 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.
5.4 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
5.4 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 6: Annulering, Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Glam & Lashes gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30ste dag vòòr de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie  is de opdrachtgever de kosten van een proefsessie verschuldigd op basis van de dan geldende prijzen voor een proefsessie genoemd op de website van Glam & Lashes, http://www.glam-lashes.nl Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14e dag voor de opdracht 30%.
b) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%.
c) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de opdracht 75%.
d) Bij annulering vanaf de 2e dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.
6.2 Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement, waar korting bij is verleend, annuleert na plaatsvinden van de proefsessie wordt deze korting verrekend met het te restitueren bedrag of is opdrachtgever de reeds verrekende korting verschuldigd aan Glam & Lashes.

Artikel 7: Overmacht
7.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Glam & Lashes te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidskapsel en bruidsvisagie heeft Glam & Lashes de beschikbaarheid over enkele collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaar kan echter nimmer worden gegeven. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
7.2 Indien Glam & Lashes door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij Glam & Lashes niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Glam & Lashes sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Glam & Lashes en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Glam & Lashes kunnen worden toegerekend.
8.2 Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen Glam & Lashes is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet in aanmerking komen gevolgschade en immateriële schade.
8.3 Ondanks dat Glam & Lashes professionele, dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiëne een hoge prioriteit heeft kan het voorkomen dat door het gebruik van cosmetica een allergische reactie ontstaat. Glam & Lashes is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.

Artikel 9: Privacy
9.1 Glam & Lashes is transparant en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij zullen er alles aan doen om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Artikel 10: Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden
10.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de Internetsite van Glam & Lashes te weten www.glam-lashes.nl
10.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
10.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.
10.4 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Glam & Lashes bestaat is Nederlands recht van toepassing. Versie: 06-03-2020.

Privacy Verklaring

Glam & Lashes is gevestigd in Benthuizen en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72531398. Glam & Lashes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

www.glam-lashes.nl
Vestigings- en correspondentieadres: Vrijheidslaan 15, 2731 EL Benthuizen Telefoon: +31642054976

Maaike Huiberts is de Functionaris Gegevensbescherming van Glam & Lashes
Zij is te bereiken via info@glam-lashes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Glam & Lashes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@glam-lashes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Glam & Lashes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Glam & Lashes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht Belastingdienst
Personalia > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht Belastingdienst
Adres > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht Belastingdienst
Enzovoort > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
– Glam & Lashes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
– Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
– Wij publiceren alleen foto´s van klanten na uitdrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Glam & Lashes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Glam & Lashes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@glam-lashes.nl